Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:4

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, {this} you tolerate {very} well!
NA26 – εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος (5740) ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει (5719) ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε (5719) οὐκ ἐλάβετε, (5627) εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. (5736)
WH – ει μεν γαρ ο ερχομενος (5740) αλλον ιησουν κηρυσσει (5719) ον ουκ εκηρυξαμεν (5656) η πνευμα ετερον λαμβανετε (5719) ο ουκ ελαβετε (5627) η ευαγγελιον ετερον ο ουκ εδεξασθε (5662) καλως ανεχεσθε (5736)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙܢ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile