Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:21

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {I am afraid} that when I come again my God may humiliate me before you, and I may mourn over many of those who have sinned in the past and not repented of the impurity, sexual immorality, and indecent behavior which they have practiced.
NA26 – μὴ πάλιν ἐλθόντος (5631) μου ταπεινώσῃ (5661) με θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω (5692) πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων (5761) καὶ μὴ μετανοησάντων (5660) ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ἔπραξαν.
WH – μη παλιν ελθοντος (5631) μου ταπεινωση (5661) με ο θεος μου προς υμας και πενθησω (5661) πολλους των προημαρτηκοτων (5761) και μη μετανοησαντων (5660) επι τη ακαθαρσια και πορνεια και ασελγεια η επραξαν (5656)
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܡܰܟ݁ܟ݂ܰܢܝ ܐܰܠܳܗܝ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠ ܥܰܠ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܰܚܙܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile