Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:6,11

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if I do wish to boast I will not be foolish, for I will be speaking the truth; but I refrain {from this,} so that no one will credit me with more than he sees {in} me or hears from me.
NA26 – ἐὰν γὰρ θελήσω (5661) καυχήσασθαι, (5664) οὐκ ἔσομαι (5704) ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· (5692) φείδομαι (5736) δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται (5667) ὑπὲρ βλέπει (5719) με ἀκούει (5719) τι ἐξ ἐμοῦ
WH – εαν γαρ θελησω (5661) καυχησασθαι (5664) ουκ εσομαι (5695) αφρων αληθειαν γαρ ερω (5692) φειδομαι (5736) δε μη τις εις εμε λογισηται (5667) υπερ ο βλεπει (5719) με η ακουει (5719) [ | [τι] ] εξ εμου
PES – ܐܶܢ ܐܶܨܒ݁ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܚܳܐܶܣܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܥܠܰܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܘܰܕ݂ܫܳܡܰܥ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have become foolish; you yourselves compelled me. Actually I should have been commended by you, since I was in no respect inferior to the most eminent apostles, even though I am a nobody.
NA26 – Γέγονα (5754) ἄφρων· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· (5656) ἐγὼ γὰρ ὤφειλον (5707) ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι. (5745) οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα (5656) τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι· (5748)
WH – γεγονα (5754) αφρων υμεις με ηναγκασατε (5656) εγω γαρ ωφειλον (5707) υφ υμων συνιστασθαι (5745) ουδεν γαρ υστερησα (5656) των υπερλιαν αποστολων ει και ουδεν ειμι (5719)
PES – ܗܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܰܨܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܣܗܕ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܨܪܶܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܘܳܐܦ݂ܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile