Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:14

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But their minds were hardened; for until this very day at the reading of the old covenant the same veil remains unlifted, because it is removed in Christ.
NA26 – ἀλλὰ ἐπωρώθη (5681) τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει (5719) μὴ ἀνακαλυπτόμενον, (5746) ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· (5743)
WH – αλλα επωρωθη (5681) τα νοηματα αυτων αχρι γαρ της σημερον ημερας το αυτο καλυμμα επι τη αναγνωσει της παλαιας διαθηκης μενει (5719) μη ανακαλυπτομενον (5746) οτι εν χριστω καταργειται (5743)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܘܰܪܘ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile