Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we all, with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit.
NA26 – ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ (5772) προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι (5734) τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα (5743) ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.
WH – ημεις δε παντες ανακεκαλυμμενω (5772) προσωπω την δοξαν κυριου κατοπτριζομενοι (5734) την αυτην εικονα μεταμορφουμεθα (5743) απο δοξης εις δοξαν καθαπερ απο κυριου πνευματος
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܓ݁ܰܠܝܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܘܠܳܗ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܚܠܦ݂ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile