Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:5

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that we are adequate in ourselves {so as} to consider anything as {having come} from ourselves, but our adequacy is from God,
NA26 – οὐχ ὅτι ἀφ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν (5748) λογίσασθαί (5664) τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ,
WH – ουχ οτι αφ εαυτων ικανοι εσμεν (5719) λογισασθαι (5664) τι ως εξ [ | ] αλλ η ικανοτης ημων εκ του θεου
PES – ܠܰܘ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܣܳܦ݂ܩܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile