Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:6

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who also made us adequate {as} servants of a new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.
NA26 – ὃς καὶ ἱκάνωσεν (5656) ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ. (5719)
WH – ος και ικανωσεν (5656) ημας διακονους καινης διαθηκης ου γραμματος αλλα πνευματος το γαρ γραμμα [ αποκτεινει (5719) | αποκτεννει (5719) ] το δε πνευμα ζωοποιει (5719)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܘܰܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܳܛܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܚܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile