Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if the ministry of death, engraved in letters on stones, came with glory so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face, fading {as} it was,
NA26 – Εἰ δὲ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη (5772) λίθοις ἐγενήθη (5675) ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι (5738) ἀτενίσαι (5658) τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, (5746)
WH – ει δε η διακονια του θανατου εν γραμμασιν εντετυπωμενη (5772) λιθοις εγενηθη (5675) εν δοξη ωστε μη δυνασθαι (5738) ατενισαι (5658) τους υιους ισραηλ εις το προσωπον μωυσεως δια την δοξαν του προσωπου αυτου την καταργουμενην (5746)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܫܡܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile