Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:3

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I do not speak to condemn {you,} for I have said before that you are in our hearts, to die together and to live together.
NA26 – πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω, (5719) προείρηκα (5758) γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε (5748) εἰς τὸ συναποθανεῖν (5629) καὶ συζῆν. (5721)
WH – προς κατακρισιν ου λεγω (5719) προειρηκα (5758) γαρ οτι εν ταις καρδιαις ημων εστε (5719) εις το συναποθανειν (5629) και συζην (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile