Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:9

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to {the point of} repentance; for you were made sorrowful according to {the will of} God, so that you might not suffer loss in anything through us.
NA26 – νῦν χαίρω, (5719) οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, (5681) ἀλλ ὅτι ἐλυπήθητε (5681) εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε (5681) γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε (5686) ἐξ ἡμῶν.
WH – νυν χαιρω (5719) ουχ οτι ελυπηθητε (5681) αλλ οτι ελυπηθητε (5681) εις μετανοιαν ελυπηθητε (5681) γαρ κατα θεον ινα εν μηδενι ζημιωθητε (5686) εξ ημων
PES – ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܠܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬ݁ܝܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܣܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile