Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:9,11

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to {the point of} repentance; for you were made sorrowful according to {the will of} God, so that you might not suffer loss in anything through us.
NA26 – νῦν χαίρω, (5719) οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, (5681) ἀλλ ὅτι ἐλυπήθητε (5681) εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε (5681) γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε (5686) ἐξ ἡμῶν.
WH – νυν χαιρω (5719) ουχ οτι ελυπηθητε (5681) αλλ οτι ελυπηθητε (5681) εις μετανοιαν ελυπηθητε (5681) γαρ κατα θεον ινα εν μηδενι ζημιωθητε (5686) εξ ημων
PES – ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܠܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬ݁ܝܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܣܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For behold what earnestness this very thing, this godly sorrow, has produced in you: what vindication of yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong! In everything you demonstrated yourselves to be innocent in the matter.
NA26 – ἰδοὺ (5628) γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι (5683) πόσην κατειργάσατο (5662) ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε (5656) ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι (5750) τῷ πράγματι.
WH – ιδου (5640) γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι (5683) ποσην κατειργασατο (5662) υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν παντι συνεστησατε (5656) εαυτους αγνους ειναι (5721) τω πραγματι
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile