Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:5

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness.
NA26 – ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην (5662) παρακαλέσαι (5658) τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν (5632) εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν (5661) τὴν προεπηγγελμένην (5768) εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι (5750) οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν.
WH – αναγκαιον ουν ηγησαμην (5662) παρακαλεσαι (5658) τους αδελφους ινα προελθωσιν (5632) εις υμας και προκαταρτισωσιν (5661) την προεπηγγελμενην (5768) ευλογιαν υμων ταυτην ετοιμην ειναι (5721) ουτως ως ευλογιαν και μη ως πλεονεξιαν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܢܥܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile