Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:13

New American Standard Bible
2 Peter 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – suffering wrong as the wages of doing wrong. They count it a pleasure to revel in the daytime. They are stains and blemishes, reveling in their deceptions as they feast with you,
NA26 – ἀδικούμενοι (5746) μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι (5740) τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες (5723) ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι (5740) ὑμῖν,
WH – αδικουμενοι (5746) μισθον αδικιας ηδονην ηγουμενοι (5740) την εν ημερα τρυφην σπιλοι και μωμοι εντρυφωντες (5723) εν ταις απαταις αυτων συνευωχουμενοι (5740) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܽܘܣܳܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܶܐ ܘܡܰܠܝܰܝ ܡܽܘܡܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܒ݁ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܢܩܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile