Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:13

New American Standard Bible
2 Peter 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – suffering wrong as the wages of doing wrong. They count it a pleasure to revel in the daytime. They are stains and blemishes, reveling in their deceptions as they feast with you,
NA26 – ἀδικούμενοι class="show tvm">(5746) μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι class="show tvm">(5740) τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες class="show tvm">(5723) ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι class="show tvm">(5740) ὑμῖν,
WH – αδικουμενοι class="show tvm">(5746) μισθον αδικιας ηδονην ηγουμενοι class="show tvm">(5740) την εν ημερα τρυφην σπιλοι και μωμοι εντρυφωντες class="show tvm">(5723) εν ταις απαταις αυτων συνευωχουμενοι class="show tvm">(5740) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܽܘܣܳܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܶܐ ܘܡܰܠܝܰܝ ܡܽܘܡܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܒ݁ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܢܩܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile