Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:2

New American Standard Bible
2 Thessalonians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come.
NA26 – εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι (5683) ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι (5745) μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι ἐπιστολῆς ὡς δι ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν (5758) ἡμέρα τοῦ κυρίου.
WH – εις το μη ταχεως σαλευθηναι (5683) υμας απο του νοος μηδε θροεισθαι (5745) μητε δια πνευματος μητε δια λογου μητε δι επιστολης ως δι ημων ως οτι ενεστηκεν (5758) η ημερα του κυριου
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܘܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܰܛܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile