Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:3

New American Standard Bible
2 Timothy 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I thank God, whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day,
NA26 – Χάριν ἔχω (5719) τῷ θεῷ, λατρεύω (5719) ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω (5719) τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,
WH – χαριν εχω (5719) τω θεω ω λατρευω (5719) απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ως αδιαλειπτον εχω (5719) την περι σου μνειαν εν ταις δεησεσιν μου νυκτος και ημερας
PES – ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܕ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile