Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:10,16

New American Standard Bible
2 Timothy 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now you followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, perseverance,
NA26 – Σὺ δὲ παρηκολούθησάς (5656) μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ,
WH – συ δε παρηκολουθησας (5656) μου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει τη πιστει τη μακροθυμια τη αγαπη τη υπομονη
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܰܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
2 Timothy 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness;
NA26 – πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
WH – πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγμον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη
PES – ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܡܰܘܬ݁ܪܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܘܘܳܢܳܐ ܘܰܠܬ݂ܽܘܪܳܨܳܐ ܘܰܠܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile