Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:17

New American Standard Bible
2 Timothy 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
NA26 – ἵνα ἄρτιος (5753) τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.
WH – ινα αρτιος η (5725) ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος (5772)
PES – ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܡܺܝܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܡܫܰܠܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile