Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:7-8

New American Standard Bible
2 Peter 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But by His word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
NA26 – οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι (5772) εἰσὶν (5748) πυρί, τηρούμενοι (5746) εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
WH – οι δε νυν ουρανοι και η γη τω αυτω λογω τεθησαυρισμενοι (5772) εισιν (5719) πυρι τηρουμενοι (5746) εις ημεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων
PES – ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܣܺܝܢܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܕ݂ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But do not let this one {fact} escape your notice, beloved, that with the Lord one day is like a thousand years, and a thousand years like one day.
NA26 – Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω (5720) ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.
WH – εν δε τουτο μη λανθανετω (5720) υμας αγαπητοι οτι μια ημερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile