Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:1

New American Standard Version
2 Timothy 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus,
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
WH – παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου κατ επαγγελιαν ζωης της εν χριστω ιησου
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile