Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:13

New American Standard Bible
3 John 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I had many things to write to you, but I do not want to write to you with pen and ink;
NA26 – Πολλὰ εἶχον (5707) γράψαι (5658) σοι, ἀλλ οὐ θέλω (5719) διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν· (5721)
WH – πολλα ειχον (5707) γραψαι (5658) σοι αλλ ου θελω (5719) δια μελανος και καλαμου σοι γραφειν (5721)
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܕ݁ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile