Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:24

New American Standard Bible
Acts 10:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the following day he entered Caesarea. Now Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends.
NA26 – τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὴν Καισάρειαν· δὲ Κορνήλιος ἦν (5713) προσδοκῶν (5723) αὐτούς, συγκαλεσάμενος (5671) τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.
WH – τη δε επαυριον εισηλθεν (5627) εις την [ καισαριαν | καισαρειαν ] ο δε κορνηλιος ην (5707) προσδοκων (5723) αυτους συγκαλεσαμενος (5671) τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους φιλους
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܢܫܺܝܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܳܐܦ݂ ܪܳܚܡܶܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile