Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:32

New American Standard Bible
Acts 10:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Therefore send {some men} to Joppa and invite Simon, who is also called Peter, to come to you; he is staying at the house of Simon {the} tanner, by the sea.'
NA26 – πέμψον (5657) οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι (5669) Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται (5743) Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.
WH – πεμψον (5657) ουν εις ιοππην και μετακαλεσαι (5669) σιμωνα ος επικαλειται (5743) πετρος ουτος ξενιζεται (5743) εν οικια σιμωνος βυρσεως παρα θαλασσαν
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܘܗܽܘ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile