Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:35

New American Standard Bible
Acts 10:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but in every nation the one who fears Him and does what is right is acceptable to Him.
NA26 – ἀλλ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος (5740) αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος (5740) δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. (5748)
WH – αλλ εν παντι εθνει ο φοβουμενος (5740) αυτον και εργαζομενος (5740) δικαιοσυνην δεκτος αυτω εστιν (5719)
PES – ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܦ݂ܳܠܰܚ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܰܠ ܗ݈ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile