Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:39

New American Standard Bible
Acts 10:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""We are witnesses of all the things He did both in the land of the Jews and in Jerusalem. They also put Him to death by hanging Him on a cross.
NA26 – καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν (5656) ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν (5656) κρεμάσαντες (5660) ἐπὶ ξύλου.
WH – και ημεις μαρτυρες παντων ων εποιησεν (5656) εν τε τη χωρα των ιουδαιων και [ | [εν] ] ιερουσαλημ ον και ανειλαν (5627) κρεμασαντες (5660) επι ξυλου
PES – ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܬ݁ܠܰܐܘܽܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile