Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:18

New American Standard Bible
Acts 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, ""Well then, God has granted to the Gentiles also the repentance {that leads} to life."
NA26 – ἀκούσαντες (5660) δὲ ταῦτα ἡσύχασαν (5656) καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες, (5723) Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν. (5656)
WH – ακουσαντες (5660) δε ταυτα ησυχασαν (5656) και εδοξασαν (5656) τον θεον λεγοντες (5723) αρα και τοις εθνεσιν ο θεος την μετανοιαν εις ζωην εδωκεν (5656)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܫܡܰܥܘ ܫܠܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܒ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile