Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:28

New American Standard Bible
Acts 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of them, named Agabus, stood up and indicated by the Spirit that there would definitely be a severe famine all over the world. And this took place in the {reign} of Claudius.
NA26 – ἀναστὰς (5631) δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν (5721) ἔσεσθαι (5705) ἐφ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ἥτις ἐγένετο (5633) ἐπὶ Κλαυδίου.
WH – αναστας (5631) δε εις εξ αυτων ονοματι αγαβος [ εσημαινεν (5707) | εσημανεν (5656) ] δια του πνευματος λιμον μεγαλην μελλειν (5721) εσεσθαι (5696) εφ ολην την οικουμενην ητις εγενετο (5633) επι κλαυδιου
PES – ܘܩܳܡ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܓ݂ܰܒ݂ܳܘܣ ܘܰܐܘܕ݁ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile