Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:6

New American Standard Bible
Acts 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and I stared at it and was thinking about it, and I saw the four-footed animals of the earth, the wild animals, the crawling creatures, and the birds of the sky.
NA26 – εἰς ἣν ἀτενίσας (5660) κατενόουν (5707) καὶ εἶδον (5627) τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
WH – εις ην ατενισας (5660) κατενοουν (5707) και ειδον (5627) τα τετραποδα της γης και τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου
PES – ܘܚܳܪܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܘܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܶܝܢ ܘܪܰܚܫܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile