Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:12,25

New American Standard Bible
Acts 12:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when he realized {this,} he went to the house of Mary, the mother of John who was also called Mark, where many were gathered together and were praying.
NA26 – συνιδών (5631) τε ἦλθεν (5627) ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου (5746) Μάρκου, οὗ ἦσαν (5713) ἱκανοὶ συνηθροισμένοι (5772) καὶ προσευχόμενοι. (5740)
WH – συνιδων (5631) τε ηλθεν (5627) επι την οικιαν της μαριας της μητρος ιωαννου του επικαλουμενου (5746) μαρκου ου ησαν (5707) ικανοι συνηθροισμενοι (5772) και προσευχομενοι (5740)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, taking along with {them} John, who was also called Mark.
NA26 – Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν (5656) εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες (5660) τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες (5631) Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα (5685) Μᾶρκον.
WH – βαρναβας δε και σαυλος υπεστρεψαν (5656) εις ιερουσαλημ πληρωσαντες (5660) την διακονιαν συμπαραλαβοντες (5631) ιωαννην τον επικληθεντα (5685) μαρκον
PES – ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܫܳܐܘܳܠ ܦ݁ܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܫܰܠܶܡܘ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile