Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:24

New American Standard Bible
Acts 13:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – after John had proclaimed before His coming a baptism of repentance to all the people of Israel.
NA26 – προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.
WH – προκηρυξαντος (5660) ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυτου βαπτισμα μετανοιας παντι τω λαω ισραηλ
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile