Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:30

New American Standard Bible
Acts 15:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when they were sent away, they went down to Antioch; and after gathering the congregation together, they delivered the letter.
NA26 – Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες (5685) κατῆλθον (5627) εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες (5631) τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν (5656) τὴν ἐπιστολήν·
WH – οι μεν ουν απολυθεντες (5685) κατηλθον (5627) εις αντιοχειαν και συναγαγοντες (5631) το πληθος επεδωκαν (5656) την επιστολην
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܰܚܘ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile