Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:37,39

New American Standard Bible
Acts 15:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Barnabas wanted to take John, called Mark, along with them also.
NA26 – Βαρναβᾶς δὲ ἐβούλετο (5711) συμπαραλαβεῖν (5629) καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον (5746) Μᾶρκον·
WH – βαρναβας δε εβουλετο (5711) συμπαραλαβειν (5629) και τον ιωαννην τον καλουμενον (5746) μαρκον
PES – ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 15:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there occurred such a sharp disagreement that they separated from one another, and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus.
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι (5683) αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλων, τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα (5631) τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι (5658) εἰς Κύπρον.
WH – εγενετο (5633) δε παροξυσμος ωστε αποχωρισθηναι (5683) αυτους απ αλληλων τον τε βαρναβαν παραλαβοντα (5631) τον μαρκον εκπλευσαι (5658) εις κυπρον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܦ݁ܪܰܫܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܘܰܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile