Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:9

New American Standard Bible
Acts 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a vision appeared to Paul in the night: a man of Macedonia was standing and pleading with him, and saying, "Come over to Macedonia and help us."
NA26 – καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη, (5681) ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν (5713) ἑστὼς (5761) καὶ παρακαλῶν (5723) αὐτὸν καὶ λέγων, (5723) Διαβὰς (5631) εἰς Μακεδονίαν βοήθησον (5657) ἡμῖν.
WH – και οραμα δια [ | [της] ] νυκτος τω παυλω ωφθη (5681) ανηρ μακεδων τις ην (5707) εστως (5761) και παρακαλων (5723) αυτον και λεγων (5723) διαβας (5631) εις μακεδονιαν βοηθησον (5657) ημιν
PES – ܘܰܒ݂ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile