Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:14

New American Standard Bible
Acts 17:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then immediately the brothers sent Paul out to go as far as the sea; and Silas and Timothy remained there.
NA26 – εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι (5738) ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ὑπέμεινάν (5656) τε τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ.
WH – ευθεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν (5656) οι αδελφοι πορευεσθαι (5738) εως επι την θαλασσαν υπεμειναν (5656) τε ο τε σιλας και ο τιμοθεος εκει
PES – ܘܰܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile