Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:23

New American Standard Bible
Acts 17:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, 'TO AN UNKNOWN GOD.' Therefore what you worship in ignorance, this I proclaim to you.
NA26 – διερχόμενος (5740) γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν (5723) τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον (5627) καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο, (5718) Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν ἀγνοοῦντες (5723) εὐσεβεῖτε, (5719) τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω (5719) ὑμῖν.
WH – διερχομενος (5740) γαρ και αναθεωρων (5723) τα σεβασματα υμων ευρον (5627) και βωμον εν ω επεγεγραπτο (5718) αγνωστω θεω ο ουν αγνοουντες (5723) ευσεβειτε (5719) τουτο εγω καταγγελλω (5719) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܶܝܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܓ݁ܢܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile