Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:26

New American Standard Bible
Acts 17:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He made from one {man} every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined {their} appointed times and the boundaries of their habitation,
NA26 – ἐποίησέν (5656) τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν (5721) ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας (5660) προστεταγμένους (5772) καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν,
WH – εποιησεν (5656) τε εξ ενος παν εθνος ανθρωπων κατοικειν (5721) επι παντος προσωπου της γης ορισας (5660) προστεταγμενους (5772) καιρους και τας οροθεσιας της κατοικιας αυτων
PES – ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܡ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܘܦ݂ܰܪܶܫ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܗ ܘܣܳܡ ܬ݁ܚܽܘܡܶܐ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile