Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:26

New American Standard Bible
Acts 17:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He made from one {man} every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined {their} appointed times and the boundaries of their habitation,
NA26 – ἐποίησέν (5656) τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν (5721) ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας (5660) προστεταγμένους (5772) καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν,
WH – εποιησεν (5656) τε εξ ενος παν εθνος ανθρωπων κατοικειν (5721) επι παντος προσωπου της γης ορισας (5660) προστεταγμενους (5772) καιρους και τας οροθεσιας της κατοικιας αυτων
PES – ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܡ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܘܦ݂ܰܪܶܫ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܗ ܘܣܳܡ ܬ݁ܚܽܘܡܶܐ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile