Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:28

New American Standard Bible
Acts 17:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for in Him we live and move and exist, as even some of your own poets have said, 'For we also are His descendants.'
NA26 – Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν (5719) καὶ κινούμεθα (5743) καὶ ἐσμέν, (5748) ὡς καί τινες τῶν καθ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, (5758) Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. (5748)
WH – εν αυτω γαρ ζωμεν (5719) και κινουμεθα (5743) και εσμεν (5719) ως και τινες των καθ υμας ποιητων ειρηκασιν (5758) του γαρ και γενος εσμεν (5719)
PES – ܒ݁ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ݈ܽܘ ܛܽܘܗܡܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile