Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:34

New American Standard Bible
Acts 17:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some men joined him and believed, among whom also were Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris and others with them.
NA26 – τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες (5685) αὐτῷ ἐπίστευσαν, (5656) ἐν οἷς καὶ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.
WH – τινες δε ανδρες κολληθεντες (5685) αυτω επιστευσαν (5656) εν οις και διονυσιος [ [ο] | ο ] αρεοπαγιτης και γυνη ονοματι δαμαρις και ετεροι συν αυτοις
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܳܢܽܘܣܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܕ݁ܰܡܰܪܺܝܣ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile