Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:12,27

New American Standard Bible
Acts 18:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But while Gallio was proconsul of Achaia, the Jews rose up together against Paul and brought him before the judgment seat,
NA26 – Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος (5752) τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν (5627) ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον (5627) αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,
WH – γαλλιωνος δε ανθυπατου οντος (5723) της αχαιας κατεπεστησαν (5627) [ οι ιουδαιοι ομοθυμαδον | ομοθυμαδον οι ιουδαιοι ] τω παυλω και ηγαγον (5627) αυτον επι το βημα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when he wanted to go across to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him; and when he had arrived, he greatly helped those who had believed through grace,
NA26 – βουλομένου (5740) δὲ αὐτοῦ διελθεῖν (5629) εἰς τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι (5671) οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν (5656) τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος (5637) συνεβάλετο (5639) πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν (5761) διὰ τῆς χάριτος·
WH – βουλομενου (5740) δε αυτου διελθειν (5629) εις την αχαιαν προτρεψαμενοι (5671) οι αδελφοι εγραψαν (5656) τοις μαθηταις αποδεξασθαι (5664) αυτον ος παραγενομενος (5637) συνεβαλετο (5639) πολυ τοις πεπιστευκοσιν (5761) δια της χαριτος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܚܰܦ݁ܛܽܘܗ݈ܝ ܐܰܚܶܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܥܰܕ݁ܰܪ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile