Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:2

New American Standard Bible
Acts 18:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them,
NA26 – καὶ εὑρών (5631) τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα (5756) ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι (5760) Κλαύδιον χωρίζεσθαι (5745) πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν (5627) αὐτοῖς,
WH – και ευρων (5631) τινα ιουδαιον ονοματι ακυλαν ποντικον τω γενει προσφατως εληλυθοτα (5756) απο της ιταλιας και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το διατεταχεναι (5760) κλαυδιον χωριζεσθαι (5745) παντας τους ιουδαιους απο της ρωμης προσηλθεν (5627) αυτοις
PES – ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܗ݈ܘ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile