Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:25

New American Standard Bible
Acts 18:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he was accurately speaking and teaching things about Jesus, being acquainted only with the baptism of John;
NA26 – οὗτος ἦν (5713) κατηχημένος (5772) τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων (5723) τῷ πνεύματι ἐλάλει (5707) καὶ ἐδίδασκεν (5707) ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπιστάμενος (5740) μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου.
WH – ουτος ην (5707) κατηχημενος (5772) την οδον του κυριου και ζεων (5723) τω πνευματι ελαλει (5707) και εδιδασκεν (5707) ακριβως τα περι του ιησου επισταμενος (5740) μονον το βαπτισμα ιωαννου
PES – ܗܳܢܳܐ ܡܬ݂ܰܠܡܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܳܬ݂ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile