Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:19

New American Standard Bible
Acts 19:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And many of those who practiced magic brought their books together and {began} burning {them} in the sight of everyone; and they added up the prices of the books and found {it to be} fifty thousand {pieces} of silver.
NA26 – ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες (5631) τὰς βίβλους κατέκαιον (5707) ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν (5656) τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον (5627) ἀργυρίου μυριάδας πέντε.
WH – ικανοι δε των τα περιεργα πραξαντων (5660) συνενεγκαντες (5631) τας βιβλους κατεκαιον (5707) ενωπιον παντων και συνεψηφισαν (5656) τας τιμας αυτων και ευρον (5627) αργυριου μυριαδας πεντε
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܰܪܳܫܶܐ ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܰܚܫܰܒ݂ܘ ܕ݁ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile