Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:19

New American Standard Version
Acts 19:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And many of those who practiced magic brought their books together and {began} burning them in the sight of everyone; and they counted up the price of them and found it fifty thousand pieces of silver.
NA26 – ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες (5631) τὰς βίβλους κατέκαιον (5707) ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν (5656) τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον (5627) ἀργυρίου μυριάδας πέντε.
WH – ικανοι δε των τα περιεργα πραξαντων (5660) συνενεγκαντες (5631) τας βιβλους κατεκαιον (5707) ενωπιον παντων και συνεψηφισαν (5656) τας τιμας αυτων και ευρον (5627) αργυριου μυριαδας πεντε
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܰܪܳܫܶܐ ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܰܚܫܰܒ݂ܘ ܕ݁ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile