Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:33

New American Standard Bible
Acts 19:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Some of the crowd concluded {it was} Alexander, since the Jews had put him forward; and having motioned with his hand, Alexander was intending to make a defense to the assembly.
NA26 – ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν (5656) Ἀλέξανδρον, προβαλόντων (5660) αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας (5660) τὴν χεῖρα ἤθελεν (5707) ἀπολογεῖσθαι (5738) τῷ δήμῳ.
WH – εκ δε του οχλου συνεβιβασαν (5656) αλεξανδρον προβαλοντων (5631) αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξανδρος κατασεισας (5660) την χειρα ηθελεν (5707) απολογεισθαι (5738) τω δημω
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܐܰܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile