Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:33

New American Standard Bible
Acts 19:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Some of the crowd concluded {it was} Alexander, since the Jews had put him forward; and having motioned with his hand, Alexander was intending to make a defense to the assembly.
NA26 – ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν class="show tvm">(5656) Ἀλέξανδρον, προβαλόντων class="show tvm">(5660) αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας class="show tvm">(5660) τὴν χεῖρα ἤθελεν class="show tvm">(5707) ἀπολογεῖσθαι class="show tvm">(5738) τῷ δήμῳ.
WH – εκ δε του οχλου συνεβιβασαν class="show tvm">(5656) αλεξανδρον προβαλοντων class="show tvm">(5631) αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξανδρος κατασεισας class="show tvm">(5660) την χειρα ηθελεν class="show tvm">(5707) απολογεισθαι class="show tvm">(5738) τω δημω
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܐܰܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile