Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:14

New American Standard Bible
Acts 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All these were continually devoting themselves with one mind to prayer, along with {the} women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
NA26 – οὗτοι πάντες ἦσαν (5713) προσκαρτεροῦντες (5723) ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
WH – ουτοι παντες ησαν (5707) προσκαρτερουντες (5723) ομοθυμαδον τη προσευχη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [ [του] | του ] ιησου και [ συν | ] τοις αδελφοις αυτου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile