Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:16

New American Standard Bible
Acts 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Brethren, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus.
NA26 – Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει (5900) πληρωθῆναι (5683) τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν (5627) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου (5637) ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν (5631) Ἰησοῦν,
WH – ανδρες αδελφοι εδει (5707) πληρωθηναι (5683) την γραφην ην προειπεν (5627) το πνευμα το αγιον δια στοματος δαυιδ περι ιουδα του γενομενου (5637) οδηγου τοις συλλαβουσιν (5631) ιησουν
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܐܶܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile