Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:24

New American Standard Bible
Acts 20:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of God's grace.
NA26 – ἀλλ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι (5731) τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον (5627) παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι (5664) τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
WH – αλλ ουδενος λογου ποιουμαι (5731) την ψυχην τιμιαν εμαυτω ως [ τελειωσω (5661) | τελειωσαι (5658) ] τον δρομον μου και την διακονιαν ην ελαβον (5627) παρα του κυριου ιησου διαμαρτυρασθαι (5664) το ευαγγελιον της χαριτος του θεου
PES – ܐܶܠܳܐ ܠܺܝ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܫܰܠܶܡ ܪܶܗܛܝ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile