Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:35,40

New American Standard Bible
Acts 21:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he got to the stairs, he was carried by the soldiers because of the violence of the mob;
NA26 – ὅτε δὲ ἐγένετο (5633) ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη (5627) βαστάζεσθαι (5745) αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου,
WH – οτε δε εγενετο (5633) επι τους αναβαθμους συνεβη (5627) βασταζεσθαι (5745) αυτον υπο των στρατιωτων δια την βιαν του οχλου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܕ݂ܰܪܓ݁ܶܐ ܛܰܥܢܽܘܗ݈ܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܶܐ ܡܶܛܽܠ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 21:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned to the people with his hand; and when there was a great hush, he spoke to them in the Hebrew dialect, saying,
NA26 – ἐπιτρέψαντος (5660) δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς (5761) ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν (5656) τῇ χειρὶ τῷ λαῷ· πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης (5637) προσεφώνησεν (5656) τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων, (5723)
WH – επιτρεψαντος (5660) δε αυτου ο παυλος εστως (5761) επι των αναβαθμων κατεσεισεν (5656) τη χειρι τω λαω πολλης δε σιγης γενομενης (5637) προσεφωνησεν (5656) τη εβραιδι διαλεκτω λεγων (5723)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܶܗ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܕ݁ܰܪܓ݁ܶܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܗܶܠܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile