Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:40

New American Standard Bible
Acts 21:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned to the people with his hand; and when there was a great hush, he spoke to them in the Hebrew dialect, saying,
NA26 – ἐπιτρέψαντος (5660) δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς (5761) ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν (5656) τῇ χειρὶ τῷ λαῷ· πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης (5637) προσεφώνησεν (5656) τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων, (5723)
WH – επιτρεψαντος (5660) δε αυτου ο παυλος εστως (5761) επι των αναβαθμων κατεσεισεν (5656) τη χειρι τω λαω πολλης δε σιγης γενομενης (5637) προσεφωνησεν (5656) τη εβραιδι διαλεκτω λεγων (5723)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܶܗ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܕ݁ܰܪܓ݁ܶܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܗܶܠܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile