Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:8

New American Standard Bible
Acts 23:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Sadducees say that there is no resurrection, nor an angel, nor a spirit, but the Pharisees acknowledge them all.
NA26 – Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν (5719) μὴ εἶναι (5750) ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν (5719) τὰ ἀμφότερα.
WH – σαδδουκαιοι [ | μεν ] γαρ λεγουσιν (5719) μη ειναι (5721) αναστασιν μητε αγγελον μητε πνευμα φαρισαιοι δε ομολογουσιν (5719) τα αμφοτερα
PES – ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile