Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:8

New American Standard Bible
Acts 23:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Sadducees say that there is no resurrection, nor an angel, nor a spirit, but the Pharisees acknowledge them all.
NA26 – Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν (5719) μὴ εἶναι (5750) ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν (5719) τὰ ἀμφότερα.
WH – σαδδουκαιοι [ | μεν ] γαρ λεγουσιν (5719) μη ειναι (5721) αναστασιν μητε αγγελον μητε πνευμα φαρισαιοι δε ομολογουσιν (5719) τα αμφοτερα
PES – ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile