Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:18,27

New American Standard Bible
Acts 25:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When the accusers stood up, they {began} bringing charges against him not of such crimes as I was expecting,
NA26 – περὶ οὗ σταθέντες (5685) οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον (5707) ὧν ἐγὼ ὑπενόουν (5707) πονηρῶν,
WH – περι ου σταθεντες (5685) οι κατηγοροι ουδεμιαν αιτιαν εφερον (5707) ων εγω υπενοουν (5707) πονηρων
PES – ܘܩܳܡܘ ܥܰܡܶܗ ܩܛܺܪܓ݂ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܘܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 25:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For it seems absurd to me in sending a prisoner, not to indicate also the charges against him."
NA26 – ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ (5719) πέμποντα (5723) δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. (5658)
WH – αλογον γαρ μοι δοκει (5719) πεμποντα (5723) δεσμιον μη και τας κατ αυτου αιτιας σημαναι (5658)
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܫܰܕ݁ܪܺܝܢܰܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile