Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:19

New American Standard Bible
Acts 25:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but they {simply} had some points of disagreement with him about their own religion and about a dead man, Jesus, whom Paul asserted to be alive.
NA26 – ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον (5707) πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, (5761) ὃν ἔφασκεν (5707) Παῦλος ζῆν. (5721)
WH – ζητηματα δε τινα περι της ιδιας δεισιδαιμονιας ειχον (5707) προς αυτον και περι τινος ιησου τεθνηκοτος (5761) ον εφασκεν (5707) ο παυλος ζην (5721)
PES – ܙܺܛܺܡܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܥܰܠ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܚܰܝ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile